Nagy összegű biztosíték tőkelekötés nélkül

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / June 06, 2017

A mindennapi gyakorlatban különböző, elsősorban építési projekt tekintetében merült már fel igény olyan megoldás iránt, mely által a vállalkozó úgy tud a beruházás adott etapjában szükséges (elsősorban tender, teljesítési, jótállás) garanciát adni a megbízó részére, hogy az ne igényelje jelentős mértékű tőkének hosszú időre való lekötését – számolt be a tapasztalatokról a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Dr. Korim Balázs kifejtette: sőt, adott esetben arról is tanúskodnak a napi tapasztalatok, hogy a garanciához szükséges összegű tőke hiányában is mód nyílhat biztosítékadásra bankgarancia útján.

A bankgarancia pedig nem csupán többmilliárdos beruházások esetében jelenthet megoldást, de akár egy társasház tetőterének beépítés során is megfelelő biztosítékul szolgálhat a lakóközösség részére.

A bankgarancia a közreműködő, úgynevezett „garantőr" olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek teljesülése esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni, tehát amennyiben a megbízó valamely szerződéses kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, helyette fizetési kötelezettséget vállal a bankgarancia nyilatkozatban foglaltak szerint.

A garantőr és szerepe

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint a garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt.

Ebből kifolyólag a garantőr – a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - nem jogosult vizsgálni az alapul fekvő jogviszony érvényességét, az állított szerződésszegés fennállását, fizetési kötelezettsége önmagában a fizetési felszólítás kézhezvételével, illetve esetleges, a garanciában megjelölt feltételek teljesülésével beáll.

Ily módon köteles fizetést teljesíteni, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel erre. Ez az úgynevezett okmányszigorúság elve, melynek értelmében a lehívásnak írásban kell történnie és pontosan kell igazodnia a garanciavállaló nyilatkozatban foglaltakhoz, mivel a nem teljes egyezőség a garantőr számára a teljesítés megtagadásának jogalapját teremti meg.

Kétféle bankgaranciát különböztethetünk meg a lehíváshoz szükséges nyilatkozat tartalma szempontjából – mutatott rá dr. Korim Balázs.

A feltétel nélkülit, melynek esetében a garantőr fizetési kötelezettséget arra az esetre vállal, ha megkapja a kedvezményezett arról szóló érvényesítési nyilatkozatát, hogy a megbízó a szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, másrészt a feltételhez kötöttet, mely tekintetében az érvényesítési nyilatkozat mellett a fizetés teljesítése egyéb feltételhez is kötött.

A garantőr tehát főszabály szerint nem bír mérlegelési joggal az alapjogviszony tekintetében a teljesítés kapcsán. Mégis maga a Ptk. intézményesít olyan esetköröket, amikor a garantőr nem köteles fizetést teljesíteni, illetve a már kifizetett összeget visszakövetelheti.

Nyilvánvalóan visszaélésszerű, illetve rosszhiszemű a fizetési felszólítás, azaz a garantőr számára megtagadási okot eredményez, ha a benyújtott okmányok bármelyike hamisított, a kötelezett teljesítette azt a kötelezettséget, amelyért a garantőr garanciát vállalt.

Szintén visszaélésről, rosszhiszeműségről beszélhetünk, amennyiben a jogosultat a lehívásban meghatározott összeg egyéb okból nem illeti meg, a jogosult szándékos magatartása akadályozta meg annak a kötelezettségnek a teljesítését, amelyért a garantőr garanciát vállalt, vagy bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az érvénytelenségét, amelyért a garantőr garanciát vállalt.

Jogi tudnivalók a bankgaranciáról

A bankgarancia a legtöbb esetben ajánlati garanciaként, teljesítési garanciaként vagy szavatossági/jótállási bankgaranciaként jelenik meg – ismertette a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Így például egy társasház tetőtér-beépítési projektje vonatkozásában, ha áttekintjük a különböző típusú bankgaranciák szerepét, akkor az alábbi folyamat vázolható fel. A társasházzal szerződni kívánó vállalkozó első ízben valószínűleg ajánlati biztosíték adására lesz kötelezett, melynek célja, hogy a nyertes ajánlattevő a vonatkozó szerződés megkötéséig kötve legyen ajánlatához.

A vállalkozási szerződés megkötése során, a vállalkozó feltehetően valamiféle teljesítési garancia adására lesz kötelezett, mely szerződésszerű teljesítésének és a kikötött minőségnek a garantálására szolgál, s alapvetően a kivitelezés időszakára szól. A kivitelezés lezárulását követően, a garanciális időszak alatt potenciálisan felmerülő szavatossági igények biztosítására szolgál a szavatossági/jótállási garancia.

Egy beruházás során, annak lényegében valamennyi fázisában jogos igényként merül fel a megbízó részéről, hogy valamilyen formában biztosítékot kapjon a vállalkozó szerződésszerű eljárására. Jelentős mértékű pénzösszeg lekötése alól mentesíti a vállalkozót a bankgarancia igénybevétele, a költsége pedig lényegesen alacsonyabb, mint a pénz lekötéséé, hiszen a tőke forgatható marad, azaz a bankgarancia költségének többszörösét is megtermelheti ez által.

Rendkívüli jelentőséggel bír a bankgarancia szerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat megfogalmazása, hiszen az összes érintett fél számára meghatározó a fontossága annak, hogy milyen feltételek mellett válik jogosulttá az alapügylet megbízója a bankgarancia lehívására – hangsúlyozta végezetül dr. Korim Balázs.

A kép forrása innen.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant